Menu
INFOLINKA: +420 466 566 960

Váš košík je prázdný.

Obchodní podmínky


OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODU SEART.CZ NÁBYTEK ZE DŘEVA

(platné od 25.12.2014)

1.Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě

www.seart.cz

a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://www.seart.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.

1.2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.seart.cz je:

Michal Doležal

Listopadu 681

566 01 Vysoké Mýto

IČ: 74893416, registrace: Městský úřad Vysoké Mýto, č.j.623/2009/OŽÚ/Kv/3

Tato adresa je sídlem, neslouží k zasílání zboží! Zásilky obsahující zboží k reklamaci či vrácení, zasílejte na adresu skladu - část obce Nová Ves 64, Zámrsk, 565 43.

1.3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.seart.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost spotřebitele zpřístupnit.

1.6.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.Uzavření kupní smlouvy

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář (dále jen „objednávka“), který obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do nákupního košíku)
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží
  • údaje o požadovaném způsobu doručení zboží
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží povrchové úpravě zboží

3.4.Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „závazně objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5.Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.seart.cz odeslaná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu dodací lhůty konkrétního zboží uvedené u tohoto zboží na příslušné stránce e-shopu.

Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. Kupující má právo měnit objednávku či zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je kupující povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.9. O průběhu vyřizování objednávek a následné expedici zboží je zákazník informován emailem nebo telefonicky.

4.Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Nová Ves 64, Zámrsk, 565 43 pouze v případě osobního odběru zboží v termínu předem dohodnutém mezi kupujícím a prodávajícím

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

bezhotovostně převodem na běžný účet prodávajícího č. 2500271834/2010 vedený u společnosti FIO BANKA a.s.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby předem je kupní cena splatná do 10 dnů od akceptace objednávky prodávajícím. Zboží bude v takovém případě kupujícímu dodáno až po zaplacení kupní ceny.

4.3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

4.4. Prodávající je plátcem DPH. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a dodá v papírové formě společně se zbožím nebo zašle v papírové formě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb anebo zašle elektronicky.

4.5. V případě požadavku na dodání zboží do jiného státu než v rámci České republiky je možná platba pouze na dobírku.

4.6.Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, ačkoliv tak prodávající požadoval (bod 3.6.), nárokovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

5.Přeprava a dodání zboží

5.1.Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Při odmítnutí nabídnutého termínu dodání zákazník akceptuje případné nedodržení dodací doby uvedené u zboží. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Objednané zboží bude zasláno Kurýrní službou nebo dopraveno prodávajícím.  

5.2. Náklady na přepravu jsou zboží jsou v rámci české republika zdarma.

5.3. Výše uvedené ceny nákladů na balení a přepravu zboží platí pro dodání zboží v rámci České republiky. Pokud má být místem dodání Slovensko, tak je cena sjednaná individuálně, dle výše objednávky a vzdálenosti místa dodání. V případě požadavku dodání zboží do jiného státu, kupující nejprve kontaktuje prodávajícího, pro sjednání individuální ceny odvíjející se dle ceníku Kurýrní služby.

5.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání, a to osobně nebo jím určenou třetí osobou. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující nebo jím určená třetí osoba povinna zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující nebo jím určená třetí osoba zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující nebo jím určená třetí osoba stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5.6. V případě nepřevzetí zásilky je dle platných Obchodních podmínek kupující /příjemce/ povinen uhradit částku 2000,- Kč prodávajícímu jako úhradu za náklady spojené s objednáním, vyskladněním a přepravou zásilky ke kupujícímu a zpět.

6. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

6.1. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů. Právo na odstoupení od smlouvy musí kupující uplatnit ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni:

kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží,

v případě kupní smlouvy týkající se různého zboží objednaného kupujícím v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží,

v případě kupní smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední položku nebo část zboží.

6.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy zde, není to však jeho povinností.

6.3. K dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

6.4. Pokud kupující odstoupí od této smlouvy, prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí kupujícího odstoupit od smlouvy, peněžní prostředky, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení peněžních prostředků použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím však kupujícímu nevzniknou další náklady. S vrácením peněžních prostředků však může prodávající vyčkat do té doby, než vrácené zboží obdrží nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal.

6.5. Kupující zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámí prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy, zašle zpět nebo je předá na adrese prodávajícího – Nová Ves 64, Zámrsk, 565 43. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

6.6. Náklady spojené s navrácením zboží ponese kupující. Pokud zboží může být vráceno obvyklou poštovní cestou, pak kupující nese náklady na poštovné. V případě, že zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese kupující přímé náklady spojené s navrácením zboží, jejichž výše je odhadnuta dle výše nákladů na dopravu zboží stanovenou při nákupu zboží.

6.7. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.8. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.

6.9. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy písemným oznámením zaslaným kupujícímu v případě, že se zboží, které je předmětem kupní smlouvy již nevyrábí nebo nedodává, pokud se výrazným způsobem změnila cena zboží anebo pokud k akceptaci návrhu na uzavření smlouvy prodávajícím došlo technickou chybou webu prodávajícího. Odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení kupujícímu.

6.10. V případech dle odstavce 6.9. obchodních podmínek bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena zpět.

6.11.V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Kupující je povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Zjevné vady je kupující povinen reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu po provedení prohlídky zboží.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na emailové adrese: info@seart.cz, případně osobně na adrese provozovny prodávajícího: Nová Ves 64, Zámrsk, 565 43. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy kupující prodávajícímu oznámil vadu, tedy okamžik doručení reklamace. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu doručit prodávajícímu reklamované zboží, aby mohla být reklamace posouzena. Po dohodě s prodávajícím je dle charakteru vady možné zaslat pouze fotografii zboží, případně zajistit posouzení reklamovaného zboží v prostorách kupujícího pracovníkem prodávajícího. Po doručení reklamace prodávající vystaví reklamační formulář, který je v případě zaslání reklamace emailem zaslán zpět na email kupujícího, a to nejpozději do 24 hodin od doručení reklamace. V případě podání reklamace osobně je formulář vystaven na místě. Reklamace je vyřízena ihned, ve složitějších případech, které vyžadují posouzení, do 30-ti dnů od doručení reklamace.

7.6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží.

7.7. Nemá-li věc vlastnosti uvedené v odst. 7.2., může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

7.8. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

7.9. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.10. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

8. Doručování korespondence

8.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

8.2. Zpráva je doručena:

v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

9.Závěrečná ustanovení

9.1. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

9.4. Kontaktní údaje prodávajícího:

Sídlo firmy /adresa pro doručování písemností/

Michal Doležal

17. Listopadu 681

566 01 Vysoké Mýto

IČO: 74893416, registrace: Městský úřad Vysoké Mýto, č.j.623/2009/OŽÚ/Kv/3 DIČ: CZ8807214031

Sklad, distribuce zboží: Doležal Michal část obce Nová Ves 64 565 43 Zámrsk – část obce Nová Ves +420 604 200 433

Administrace objednávek: Tomáš Karlík Tel.: +420 466 566 506 v pracovní dny od 8-16 hodin

Email: info@seart.cz Adresa elektronické pošty: info@seart.cz

Kontaktní telefon: +420 466 566 506 v pracovní dny od 8-16 hodin

9.5. V případě vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující (coby spotřebitel) podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.6. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Obchodní podmínky si můžete stáhnout zde. Informace o elektronické evidenci tržeb (EET) Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

1
-->