Obchodní podmínky elektronických služeb


1.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Stávající podmínky upravují pravidla poskytování služeb elektronickou cestou ve smyslu **zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (Sb. z. č. 144/2002, pol. 1204 se zm.). **

1.2. Internetový obchod na adrese www.seart.cz provozuje Michal Doležal se sídlem na adrese 17. Listopadu 681, 566 01 Vysoké Mýto, DIČ: CZ8807214031, IČ: 74893416, registrace: Městský úřad Vysoké Mýto, č.j.623/2009/OŽÚ/Kv/3, dále jen Seart.cz.

1.3. Služby poskytované firmou Seart.cz elektronickou cestou: obsluha účtu, schránka, newsletter, adresář, historie nákupů. Tyto služby jsou poskytovány zdarma.

1.4. Využití služeb obsažených ve stávajících podmínkách není nezbytné pro uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo na dálku. Uživatel při využívání výše uvedených služeb nezískává přístup ke zboží, které by nebylo přístupné třetím osobám.

1.5. Pro využití služby schránky, newsletteru, adresáře a historie nákupů je nutné založit účet. Zahájení a ukončení využívání těchto služeb je možné kdykoliv.

1.6. K využívání služeb poskytovaných firmou Seart.cz elektronickou cestou je nezbytný přístup k internetu a náležitě nakonfigurovaný účet elektronické pošty.

1.7. Naše stránka využívá soubory cookie. Pro správné využití stránek Seart.cz doporučujeme akceptaci souborů cookie.

1.8. Soubory cookies jsou malé textové soubory odesílané internetovým obchodem a uložené ve Vašem počítači, obsahující jisté informace spojené s Vaším používáním webu a internetového obchodu. Soubory cookies jsou internetovým obchodem využívány za účelem obsluhy webu a zajištění možnosti zpřístupnění zajímavých informací a informací během nákupního procesu, např. za účelem uložení Vámi provedených nákupů. Soubory cookies, využívané internetovým obchodem, mohou mít dočasný nebo trvalý charakter. Dočasné soubory cookies jsou odstraněny v době zavření prohlížeče, avšak trvalé soubory cookies jsou uloženy také po skončení prohlížení webu a slouží k uchování takových informací, jako Vaše heslo nebo uživatelské jméno, což zrychluje a usnadňuje další využití webu. Soubory cookies jsou také využívány k ukládání informací o obsahu Vašeho košíku, shromažďují také informace pro statistické účely (počet návštěv na stránkách, nejčastěji prohlížené výrobky), které využívají mechanismy GoogleAnalytics. V každém případě můžete zablokovat instalaci souborů cookies nebo odstranit trvalé soubory cookies pomocí příslušných možností Vašeho internetového prohlížeče. V případě problémů doporučujeme použít soubor podpory prohlížeče nebo kontaktovat výrobce prohlížeče, který používáte - základní informace o správě souborů cookies v internetových prohlížečích naleznete zde

2. ZALOŽENÍ ÚČTU

2.1. Pro využití služby účtu je nutné zvolit příkaz "Přejít k registraci", který se nachází na internetových stránkách Obchodu, a vyplnit registrační formulář. Po dokončení registrace obdrží Uživatel na uvedený e-mail přehled údajů k účtu. Tato služba je poskytována od doby obdržení výše uvedeného e-mailu. Služba účtu umožňuje hodnocení zboží a využití ostatních služeb, které poskytuje firma Seart.cz elektronickou cestou.

2.2. Přístup k účtu Uživatele je chráněn přístupovým heslem. Předávání hesla třetím osobám je zakázáno. Heslo si volí Uživatel. Uživatel může kdykoliv přístupové heslo změnit.

2.3. Uživatel sám rozhoduje, jaký obsah šíří při využívání služby účtu a nese za něj odpovědnost. Seart.cz za tímto účelem poskytuje Uživateli výhradně své telekomunikační zásoby.

3. OBSAH UMISŤOVANÝ UŽIVATELEM

3.1. Uživatel je při využívání služeb poskytovaných elektronickou cestou povinen dodržovat ustanovení těchto podmínek a předpisů polských zákonů. Uživatel při využívání výše uvedených služeb, poskytovaných firmou Seart.cz, nesmí:

a) šířit osobní údaje a vzhled třetích osob bez nezbytného, zákonem vymáhaného povolení,

b) umisťovat obchodní a marketingové informace, obsah s reklamním nebo propagačním charakterem jak ve slovní, tak ve zvukové a obrazové podobě

c) narušovat osobní práva třetích osob

d) narušovat osobní a majetková autorská práva, práva průmyslového vlastnictví, obchodní tajemství podniku Seart.cz a třetích osob

e) umisťovat obsah s urážlivým nebo protiprávním charakterem jak ve slovní, tak ve zvukové a obrazové podobě

f) narušovat dobré mravy

g) přidávat protiprávní obsah

3.2. Třetí osoba, která získala informace o tom, že Uživatel porušil zákazy uvedené v bodě 3.1., je povinna o této skutečnosti informovat Seart.cz formou zprávy na e-mail info@seart.cz nebo písemně na adresu: Fibichova 153, Vysoké Mýto, 56601.

3.3. Seart.cz si vyhrazuje právo na změnu a odstranění informací a obsahu umístěného Uživatelem, jež narušuje podmínky nebo předpisy polských zákonů, na základě výhrad oznámených třetími osobami nebo informací obdržených od státních orgánů. Seart.cz neprovádí předchozí kontrolu informací a obsahu umisťovaného Uživateli.

4. ZRUŠENÍ ÚČTU

4.1. Uživatel může prostřednictvím zrušení účtukdykoliv a bez uvedení důvodu vypovědět smlouvu o poskytování služby účtu a ostatních služeb uvedených ve stávajících podmínkách. Za účelem zrušení účtu je nutné zaslat e-mail s žádostí o zrušení účtuna adresu Seart.cz. Účet bude zrušen okamžitě, nebo po dokončení realizace objednávek k němu přiřazených. Po zrušení účtu nelze využívat službu schránky, newsletteru, adresáře a historie nákupů. Po zrušení účtu budou všechny údaje Uživatele, včetně adresy elektronické pošty, odstraněny z databáze.

4.2. Obnova zrušeného účtu není možná.

4.3. Seart.cz může vypovědět smlouvu o poskytování služby účtu v případě, že Uživatel poruší ustanovení stávajících podmínek. Výpověď probíhá formou e-mailu zaslaného na adresu elektronické pošty uvedenou Uživatelem v nastavení účtu. Po uplynutí 14 dní od odeslání zprávy firma Seart.cz zruší účet Uživatele, pokud však není nucena na základě rozhodnutí, ustanovení, rozsudku nebo jiného výroku příslušného státního orgánu odstranit účet Uživatele v dřívějším termínu.

4.4. Uživatel, který je spotřebitelem, může odstoupit od smlouvy o poskytování služby účtu a ostatních služeb uvedených ve stávajících podmínkách bez uvedení důvodu, ve lhůtě do 14 dní od uzavření smlouvy (založení účtu nebo využití služby),prostřednictvím příslušného prohlášení. Pro dodržení tohoto termínu stačí odeslání prohlášení před jeho uplynutím. Využívání výše uvedených služeb před uplynutím 14 dní nevylučuje právo na odstoupení.

4.5. Odstoupení je prováděno podáním prohlášení o odstoupení od smlouvy, především prostřednictvím formuláře 18. zaslaného libovolným prostředkem komunikace na dálku, mj. zprávou e-mail na adresu info@seart.cz nebo v písemné podobě na adresu Michal Doležal, 17. Listopadu 681, Vysoké Mýto, 566 01

5. SLUŽBA NEWSLETTERU

5.1. Pro využití služby newsletteru musí Uživatel zvolit příslušnou možnost v panelu účtu. Zvolením této služby je Uživatel zařazen do seznamu pro mailing. Jejím prostřednictvím bude Uživatel pravidelně dostávat do svých e-mailových schránek newsletter, čili obchodní informace týkající se nabídek, akcí, výprodeje, soutěží a článků publikovaných na stránkách obchodu.

5.2. Uživatel může službu newsletteru a zařazení do seznamu pro mailingkdykoliv zrušit. Za tímto účelem je nutné zaslat e-mail na adresu: info@seart.cz nebo zvolit možnost odhlášení z newsletteru, dostupnou v každém odeslaném newsletteru. Po zrušení služby newsletteru bude e-mailová adresa Uživatele natrvalo odstraněna z databáze odběratelů newsletterů odesílaných Uživatelům.

6. REKLAMACE

6.1. Pro podání reklamace elektronické služby je nutné kontaktovat Seart.cz prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. při podávání reklamace je nutné uvést jméno a příjmení nebo název objednatele, číslo objednávky, popsat předmět reklamace a uvést požadavek. Reklamace jsou řešeny nejpozději během 14 dní od podání.

7. INFORMACE O RIZICÍCH A OCHRANĚ

7.1. Seart.cz informuje, že vlastnění účtu elektronické pošty a využívání Internetu je spojeno s možností:

a) obdržení tzv. spamu, čili nevyžádaných reklamních informací pocházejících od nezávislých a jiných subjektů než Seart.cz

b) obdržení zpráv, pocházejících od jiných subjektů než Seart.cz, infikovaných počítačovými viry (malware), internetovými červy (worm) schopnými automatického šíření

c) obdržení zpráv, pocházejících od jiných subjektů než Seart.cz se špionážními programy (spyware)

d) obdržení zpráv, pocházejících od jiných subjektů než Seart.cz obsahujících falešné informace s obsahem sloužícím ke zcizení hesel a důvěrných osobních údajů

e) vystavení počítačovým programům sloužícím k nezákonnému získávání informací (sniffing)

f) zavedení nelegálních zařízení, pocházejících od jiných subjektů než Seart.cz, umožňujících získání neoprávněného přístupu

g) podrobení kryptoanalýze jinými subjekty než Seart.cz

h) vystavení účinku jiných programů, poškozujících operační systém uživatele, stahujících osobní údaje nebo jinak poškozujících uživatele

7.2. Seart.cz používá na počítačích, které slouží k realizaci služeb poskytovaných elektronickou cestou a přijímání objednávek od Uživatelů, antivirový software za účelem předcházení rizik uvedených v bodě 7.1.

7.3. Seart.cz používá při komunikaci s Uživateli pouze adresy elektronické pošty uvedené na její internetové stránce. Není tedy doporučeno otevírat zprávy údajně pocházející od Seart.cz, které mají jinou adresu elektronické pošty odesílatele.

7.4. Seart.cz nezasílá Uživatelům žádné odkazy na jiné internetové stránky, než vlastní nebo takové, které slouží k realizaci objednávek Uživatele nebo poskytování služeb elektronickou cestou.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Osobní údaje Uživatele jsou chráněny v souladu s Podmínkami ochrany osobních údajů obchodu Seart.cz

8.2. Příslušným soudem pro řešení sporů vyplývajících ze služeb poskytovaných elektronickou cestou pro Uživatele, který není spotřebitelem, je místně příslušný soud podle sídla Seart.cz. Tento bod se netýká spotřebitelů. Uživatel může také využít mimosoudní způsoby řešení reklamací (mediace, smírčí soud) a vymáhání nároků. Nezávisle na výše uvedeném se může Uživatel, který je spotřebitelem, obrátit s žádostí o pomoc k městskému (okresnímu) ochránci práv spotřebitelů.

8.3. Změny zavedené do Podmínek poskytování služeb elektronickou cestou se týkají pouze těch Uživatelů, kteří podají objednávku po nabytí účinnosti změny. Změny podmínek nabývají účinnosti po uplynutí sedmi dní od jejich umístění na internetové stránky Seart.cz. Vůči Uživatelům, kteří podali objednávku před nabytím účinnosti změny, jsou uplatňovány nezměněné podmínky ve znění platném před změnou. Tito Uživatelé však mohou prohlásit, že chtějí, aby vůči nim byly uplatňovány podmínky v novém znění. V takovém případě strany shodně provádějí změny ve vzájemně uzavřené v kupní smlouvě nebo smlouvě o dílo.

8.4. Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 oznamujeme, že na stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr je k dispozici internetový systém řešení sporů mezi spotřebiteli a prodejci na evropském trhu. Jde o webovou stránku zaměřenou na komplexní služby pro spotřebitele a prodejce usilujících o mimosoudní urovnání sporu ohledně smluvních závazků vyplývajících ze smlouvy o internetovém prodeji nebo ze smlouvy o poskytování služeb.

1