Ochrana osobních údajů


I. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správcem osobních údajů je Anna Sekuła, podnikající pod firmou PHUP SEART Anna Sekuła se sídlem na adrese Kotlice 103, 26-020 Chmielnik, DIČ: 6572432962, IČ: 292453318, zapsaná do živnostenského rejstříku u Obecního úřadu Chmielnik č. 1604/05, nyní Centrální evidence a informace o živnostenském podnikání (CEIDG), dále jen Správce. Databáze je přihlášena do GIODO - č. knihy 129636, název databáze "klienti_seart"..

 1. Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje Uživatele nebo zástupce Uživatele za účelem podání nabídky, realizace uzavřené kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo, vymáhání pohledávek z titulu kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo, tvorby statistik návštěvnosti internetových stránek Obchodu, poskytování služeb prostřednictvím stránek Obchodu (mj. obsluha účtu), přihlašování k účtu, vyjasnění okolností nepovoleného používání služeb poskytovaných elektronickou cestou, vystavení faktury a pro daňové účely vyplývající z daňových zákonů a zákona o účetnictví. Po získání souhlasu Uživatele nebo zástupce Uživatele Správce shromažďuje a zpracovává jejich osobní údaje za účelem předávání obchodních nebo marketingových informací. Poskytnutí osobních údajů, pokud nebylo uvedeno jinak, je dobrovolné.

 1. Správce shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje Uživatele nebo zástupce Uživatele: jméno, příjmení, adresa bydliště, daňové identifikační číslo, adresa e-mail, číslo telefonu, podpis. Pokud se objednaná služba týká podnikatelské činnosti provozované fyzickou osobou, zpracovávané údaje obsahují také její firmu.

 1. Poskytnutí daňového identifikačního čísla Uživatele je nezbytné pro plnění služby nebo realizaci objednávky, pokud je Uživateli vystavena faktura-daňový doklad. Jak vyplývá z předpisů nařízení vydaného na základě čl. 106 zákona ze dne 11. března 2004 o dani z přidané hodnoty (Sb. z. č. 54/2004, pol. 535 se zm.), je nutné ve vystavené faktuře-daňovém dokladu uvést daňové identifikační číslo Uživatele.

 1. Každý Uživatel má právo na neomezený přístup ke svým osobním údajům, které zpracovává Správce, a jejich úpravu. Pro přístup nebo opravu zpracovávaných osobních údajů je nutné e-mailem nebo písemně odeslat zprávu na adresu Správce, nebo využít možností účtu.

 1. Správce může poskytnout vybrané informace, které se týkají Uživatele nebo jiné fyzické osoby využívající stránky Obchodu, příslušným orgánům nebo třetím osobám pouze v případě, že podají žádost o poskytnutí takových informací na základě příslušného právního základu v souladu s platnými právními předpisy.

 1. Správce se zavazuje uchovat v tajnosti vše, o čem se dozvěděl při plnění smlouvy uzavřené s Uživatelem.

 1. Souhlas s předáváním obchodních a marketingových informací a zpracováním osobních údajů pro tyto účely může být Uživatelem kdykoliv bez odůvodnění odvolán. K odvolání souhlasu je nutné pouze e-mailem odeslat Správci zprávu s prohlášením o odvolání souhlasu, nebo zvolit možnost odhlášení z newsletteru, která je dostupná u každé zaslané obchodní nebo marketingové informace.

 1. Uživatel může umístit na stránky Obchodu údaje jiných osob výhradně pod podmínkou, že neporušuje právní předpisy a osobní svobodu těchto osob.

 1. Uživatel nebo jeho zástupce může využívat osobní údaje poskytnuté jinými Uživateli nebo jejich zástupci pouze s jejich souhlasem, za účelem využití Obchodu, způsobem shodným se zákonem, ledaže získaný souhlas umožňuje zpracování jejich údajů v rozsahu nebo za účelem překračujícím využití Obchodu.

II. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

 1. Za účelem realizace smlouvy může internetový obchod shromážděné údaje poskytovat následujícím subjektům: kurýrním firmám dodávajícím objednané zboží, operátorům platebních systémů v případě platby online, a také firmě TrustedShop v případě využití programu ochrany kupujícího v TrustedShop. V takových případech je množství poskytovaných údajů omezeno na nezbytné minimum.

III. SYSTÉM „HODNOTIT POZDĚJI“

 1. Pokud jste po podání objednávky v e-mailu vyjádřili souhlas s následujícím obsahem: "Ano, chci využít možnosti "Hodnotit později!". Žádám Trusted Shops, aby mi připomněl možnost hodnocení prostřednictvím zprávy e-mail, která mi bude zaslána po 7 dnech (podrobnosti)“, souhlasíte se zasláním připomínky formou e-mailu ve výše uvedeném termínu. Vaše e-mailová adresa bude odeslána (prostřednictvím systému hodnocení Trusted Shops) firmě Trusted Shops GmbH, se sídlem na adrese Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln. Účelem předání adresy je odeslání připomínky o možnosti poskytnutí hodnocení služby po 7 dnech od nákupu. Stávající souhlas může být kdykoliv odvolán s účinkem do budoucna (např. zasláním zprávy na adresu email@shop.de).

IV. SOUBORY COOKIE

 1. 13. Naše stránka využívá soubory cookie. Pro správné využití stránek Seart.cz doporučujeme akceptaci souborů cookie. Soubory cookies jsou malé textové soubory odesílané internetovým obchodem a uložené ve Vašem počítači, obsahující jisté informace spojené s Vaším používáním webu a internetového obchodu. Soubory cookies jsou internetovým obchodem využívány za účelem obsluhy webu a zajištění možnosti zpřístupnění zajímavých informací a informací během nákupního procesu, např. za účelem uložení Vámi provedených nákupů. Soubory cookies, využívané internetovým obchodem, mohou mít dočasný nebo trvalý charakter. Dočasné soubory cookies jsou odstraněny v době zavření prohlížeče, avšak trvalé soubory cookies jsou uloženy také po skončení prohlížení webu a slouží k uchovávání takových informací, jako Vaše heslo nebo uživatelské jméno, což zrychluje a usnadňuje další využití webu. Soubory cookies jsou také využívány k ukládání informací o obsahu Vašeho košíku, shromažďují také informace pro statistické účely (počet návštěv na stránkách, nejčastěji prohlížené výrobky), které využívají mechanismy GoogleAnalytics. V každém případě můžete zablokovat instalaci souborů cookies nebo odstranit trvalé soubory cookies pomocí příslušných možností Vašeho internetového prohlížeče. V případě problémů doporučujeme použít soubor podpory prohlížeče nebo kontaktovat výrobce prohlížeče, který používáte - základní informace o správě souborů cookies v internetových prohlížečích naleznete zde

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Seart.cz má právo na změny stávajících Podmínek ochrany osobních údajů. Zavedené změny se týkají pouze těch Uživatelů, kteří si založí účet nebo podají objednávku po nabytí účinnosti změny. Změny Podmínek ochrany osobních údajů nabývají účinnosti po uplynutí sedmi dní od jejich umístění na internetové stránky Seart.cz. Vůči Uživatelům, kteří si založili účet nebo podali objednávku před nabytím účinnosti změny, jsou uplatňovány nezměněné Podmínky ochrany osobních údajů ve znění platném před změnou. Tito Uživatelé však mohou učinit prohlášení, že chtějí, aby vůči nim byly uplatňovány Podmínky ochrany osobních údajů v novém znění.

 2. U záležitostí, které stávající Podmínky ochrany osobních údaje neupravují, jsou uplatňovány Obchodní podmínky obchodu Seart.cz, Podmínky poskytování elektronických služeb, zákon ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Sb.z. č. 133/1997, pol. 883 se zm.) a zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (Sb. z. č. 144/2002, pol. 1204 se zm.).