Obchodní podmínky


OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODU SEART.CZ NÁBYTEK ZE DŘEVA

(platné od 25.12.2014)

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Internetový obchod na adrese www.seart.cz provozuje Anna Sekuła podnikající pod firmou Anna Sekuła Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "SEART" se sídlem na adrese Kotlice 103, 26-020 Chmielnik, DIČ: 6572432962, IČ: 292453318, zapsaná do Centrální evidence a informace o živnostenském podnikání (CEIDG), dále jen Seart.cz.

Slovník

 1. Ve smyslu stávajících obchodních podmínek, podmínek elektronických služeb a ochrany osobních údajů:

a) Uživatel znamená fyzickou osobu (která má nejméně 13 let, přičemž v případě, že tato osoba nedosáhla 18 let, je nezbytný souhlas zákonného zástupce), právnickou osobu, organizační jednotku, jež není právnickou osobou, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, podávající objednávku nebo jinak využívající internetový obchod na adrese www.seart.cz.
b) Obchod – znamená internetový obchod dostupný na adrese www.seart.cz provozovaný firmou PHUP Seart
c) Objednávka znamená prohlášení vůle Uživatele, přímo směřující k uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo prostřednictvím internetového obchodu a/nebo telefonicky,,
d) Kupní smlouva znamená kupní smlouvu uzavřenou na dálku mezi Seart.cz a Uživatelem, za podmínek uvedených ve stávajících Obchodních podmínkách,
e) Smlouva o dílo znamená smlouvu o dílo uzavřenou na dálku mezi Seart.cz a Uživatelem, za podmínek uvedených ve stávajících Obchodních podmínkách, ve které se Seart.cz zavazuje vyrobit Uživatelem objednané zboží.
f) Pracovní den znamená den, který není sobotou ani dnem pracovního klidu ve smyslu zákona ze dne 18. ledna 1951 o dnech pracovního klidu.
g) Kontaktní údaje znamenají:
- v případě fyzických osob: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa - pokud je jiná, než adresa bydliště, adresa e-mail. Pokud se objednávaná služba týká ekonomické činnosti, kontaktní údaje fyzické osoby zahrnují také název firmy a daňové identifikační číslo.
- případě právnických osob, nebo organizační jednotky, jež není právnickou osobou, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům: název, sídlo, korespondenční adresa, daňové identifikační číslo, adresa e-mail.

 1. Uživatel se musí za účelem podání objednávky seznámit s obsahem Obchodních podmínek a souhlasit s jejich ustanovením.
 1. Objednávky lze podávat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, po celý rok. Seart.cz si vyhrazuje právo na zavedení omezení v používání obchodu, nezbytných z technických, právních nebo ekonomických důvodů, se současným informováním Uživatelů s příslušným předstihem
 1. Seart.cz realizuje objednávky výhradně na území České republiky.
 1. Informace prezentované na internetových stránkách obchodu ve vztahu k Uživatelům, kteří nejsou spotřebiteli, jsou výzvou k uzavření smlouvy (v souladu s čl. 71 o.z.).
 1. Veškeré zboží zakoupené v Seart.cz je výrobně nové, vztahuje se na něj záruka výrobce, která trvá po dobu dvou let od data prodeje.
 1. Seart.cz se zavazuje dodat veškeré zboží bez právních a fyzických vad.

II. PODÁNÍ A REALIZACE OBJEDNÁVKY

 1. Objednávky jsou přijímány přes stránku www.seart.cz rostřednictvím aplikace „košík“. V objednávce Uživatel uvádí objednané zboží, své kontaktní údaje a volí formu dodávky a platby. Kupní smlouva je uzavřena v polském jazyce.
 1. Po podání objednávky Uživatel obdrží na uvedenou adresu e-mail s informací o doručení objednávky do Seart.cz. Tato informace není potvrzením přijetí objednávky Uživatele k realizaci, ani uzavřením kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo.
 1. Ve lhůtě do 7 dní od zaslání informace o obdržení objednávky firma Seart.cz předloží Uživateli nabídku. V závislosti na tom, zda objednávka Uživatele zahrnuje zboží vyrobené nebo zboží, které teprve bude vyrobeno, se bude nabídka týkat uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo, ve které bude kromě ceny zboží uveden především termín realizace objednávky a náklady na dopravu. Nebude-li nabídka předložena ve výše uvedeném termínu, znamená to odmítnutí realizace objednávky. Platnost nabídky Seart.cz činí 7dní od data jejího odeslání nebo telefonického sdělení Uživateli. Seart.cz má právo odmítnout předložení nabídky Uživateli především v případě, že objednávka vzbuzuje objektivní a odůvodněné pochybnosti ohledně důvěryhodnosti, nebo pokud jsou s tím spojeny závažné ekonomické důvody.
 1. Přijetí nabídky Seart.cz nastává v době, kdy Uživatel potvrdí objednávku. V tuto chvíli je také uzavřena náležitě (podle okolností) kupní smlouva nebo smlouva o dílo. V případě, že je smlouva uzavřena telefonicky, prohlášení Spotřebitele o uzavření smlouvy nabývá účinnosti, pokud bylo zaznamenáno na papír nebo jiný pevný nosič, po obdržení potvrzení od podniku, např. ve zprávě zaslané e-mailem.
 1. Realizace objednávky začíná:

a) v případě objednávek hrazených bankovním převodem formou závdavku - v době připsání prostředků za objednávku na účet obchodu,
b) v případě objednávek hrazených formou závdavku kreditní kartou - v době autorizace karty,
c) v případě objednávek realizovaných splátkovým systémem - v době uzavření smlouvy o půjčce/úvěru.
d) v případě objednávek hrazených při převzetí - ve lhůtě do 14 dní od data potvrzení objednávky Uživatelem, který je spotřebitelem (čili přijetí nabídky Seart.cz), nebo ve lhůtě do 14 dní od vyplacení zálohy Uživatelem, který není spotřebitelem.

 1. Kupní smlouva je mezi Uživatelem a Seart.cz uzavírána v případě, že je objednané zboží již vyrobeno.
 1. Na stránkách obchodu je uváděn průměrný termín realizace uzavřených smluv o dílo a kupních smluv. Je to termín, ve kterém je firma Seart.cz schopna vyrobit a připravit zboží k expedici. Závazný termín prezentuje Seart.cz ve své nabídce představené Uživateli. V případě, že se tento termín může prodloužit, Seart.cz je povinna informovat Uživatele a dohodnout s ním nový termín, změnu objednávky nebo její zrušení (tj. rozvázání kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo).
 1. Termín realizace kupních smluv a smluv o dílo, uzavřených se spotřebiteli, nesmí překračovat 6-10 týdnů od data podání objednávky, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.
 2. Zaznamenání, ochrana a zpřístupnění údajů o objednávce a Všeobecných podmínek (Obchodní podmínky) probíhá prostřednictvím elektronické pošty. Se Všeobecnými podmínkami (Obchodními podmínkami), umístěnými pod touto adresou, je možné se seznámit kdykoliv. Předchozí objednávky lze sledovat po přihlášení k účtu Uživatele.

III. DOPRAVA

 1. Ceny zboží, zobrazené na stránkách obchodu, jsou vyjádřeny v českých korunách, nebo cizích měnách, a obsahují daň z přidané hodnoty (DPH). Uvedené ceny nezahrnují náklady na dopravu, které jsou uváděny u každého zboží samostatně, nebo jsou kalkulovány individuálně před podáním objednávky.
 1. Ceny za dodávku daného zboží jsou odlišné a závisí na formě platby, formě dodávky nebo regionu doručení, a jsou uváděny pracovníkem Seart.cz v nabídce. Uživatel, který souhlasí s cenou za dopravu, je povinen potvrdit svou objednávku (čili přijmout nabídku Seart.cz) ve lhůtě do 7 dní od data odeslání nebo telefonického sdělení nabídky. V případě, že Uživatel nepotvrdí nabídku, kupní smlouva nebo smlouva o dílo není uzavřena.
 1. Seart.cz si vyhrazuje právo na změnu cen zboží, které se nacházejí na internetových stránkách Obchodu. Změna cen se netýká již uzavřených kupních smluv nebo smluv o dílo a objednávek podaných spotřebiteli.
 1. Seart.cz si vyhrazuje právo na stažení jednotlivého zboží nabízeného na internetových stránkách Obchodu. Změna nabídky zboží se netýká již uzavřených smluv a objednávek podaných spotřebiteli.
 1. Seart.cz nenese odpovědnost vůči Uživateli, který není spotřebitelem, za opožděné dodávky zásilek kurýrními firmami. Stávající bod se netýká spotřebitelů..
 1. Zásilky s hmotností nad 30 kg není kurýr povinen doručit tzv. „ke dveřím“. V takovém případě je Uživatel povinen odebrat zásilku z vozidla.
 1. Dodávky jsou realizovány v pracovních dnech od 6.00 do 22.00 hodin. Dodávka v jiných hodinách je možná po předchozí dohodě se Seart.cz, pokud je zboží dodáváno přepravou Seart.cz. Seart.cz může odmítnout změnu hodiny dodání, pokud není možné provedení dodávky v Uživatelem zvolené době.
 1. V případě, že objednávku tvoří více zboží od různých výrobců, Seart.cz bude dodávat každé zboží samostatně, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě objednávek, které mají být dodány v jedné zásilce, bude termín realizace záviset na termínu kompletace posledního prvku dané objednávky v Seart.cz. Toto ustanovení nevylučuje ani neomezuje platnost bodu 15.
 1. V době převzetí je Uživatel, který není spotřebitelem, povinen zkontrolovat zásilku. Reklamace Uživatele, který není spotřebitelem, týkající se mechanického poškození zásilky, vzniklého během přepravy, budou šetřeny výhradně po vyhotovení protokolu o škodě, podepsaného odběratelem a doručovatelem zásilky. Stávající bod se netýká spotřebitelů.

IV. PLATBA

 1. Platba objednaného zboží může být provedena následovně:

a) na dobírku při převzetí zboží. Pokud formu platby na dobírku zvolí Uživatel, který není spotřebitelem, musí být před realizací objednávky provedena úhrada zálohy, jejíž výši oznámí Seart.cz Uživateli ve své nabídce,
b) bankovním převodem na účet Seart.cz formou závdavku - ve lhůtě do 7 dní od uzavření smlouvy,
c) v sídle firmy
Aktuální dostupné možnosti platby jsou uvedeny na informačních stránkách jednotlivých výrobků. Spotřebitelé nejsou povinni platit závdavky a zálohy při volbě platby na dobírku.

 1. Ke každé objednávce je vystaven fiskální paragon nebo na faktura-daňový doklad.

V. REKLAMACE

 1. Pro podání reklamace je nutné kontaktovat Seart.cz prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. Při podávání reklamace je nutné uvést jméno a příjmení nebo název objednatele, číslo objednávky, popsat předmět reklamace a uvést požadavek. Reklamace jsou řešeny nejpozději během 14 dní od podání.
 1. Nepatrné rozdíly v barevnosti nemohou být základem pro reklamaci zboží zakoupeného Uživatelem, který není spotřebitelem. Všechny barvy nábytku, prezentované v obchodě, především dřeva nebo textilií, mají výhradně orientační charakter. Stávající bod se netýká spotřebitelů.
 1. I přes vynaložení veškerého úsilí nezaručujeme Uživatelům, kteří nejsou spotřebiteli, že zveřejněné technické údaje, popis výrobku a ceny neobsahují odchylky nebo chyby, které však nemohou být základem pro vymáhání nároků ze strany těchto Uživatelů. V případě jakýchkoliv pochybností prosíme o kontakt před podáním objednávky.

VI. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ

 1. Uživatel, který je spotřebitelem ve smyslu čl. 221 občanského zákoníku, má na základě předpisů zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (zák. z roku 2014, pol. 827) právo odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy uzavřené na dálku ve lhůtě do 14 dní od data převzetí zásilky, formou příslušného prohlášení. Prohlášení může být podáno písemně zasláním na adresu: Anna Sekuła, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "SEART", Kotlice 103, 26-020 Chmielnik, nebo na e-mail info@seart.cz prostřednictvím formuláře odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na stránkách Seart.cz.
 2. Seart.cz neprodleně zasílá spotřebiteli potvrzení o převzetí prohlášení o odstoupení od smlouvy na spotřebitelem uvedený e-mail v situaci, kdy spotřebitel podal toto prohlášení elektronicky na adresu info@seart.cz.
 3. V případě, že spotřebitel využije práva na odstoupení od smlouvy, je povinen neprodleně (tj. ve lhůtě nejpozději do 14 (čtrnácti) dní od data odstoupení od smlouvy) odeslat zboží na adresu Seart.cz. Spotřebitel nese odpovědnost za snížení hodnoty zboží, které je následkem jeho používání způsobem, jež není považován za nezbytný pro zjištění charakteru, vlastností a funkce zboží. Proto důrazně doporučujeme, pokud je to možné, vracet zboží ve stejném množství a kvalitě, v jakém bylo obdrženo od Seart.cz. Především doporučujeme přiložit veškeré obdržené prvky, díly, příslušenství, návody k použití, dokumenty, atd. (netýká se dokladu o nákupu) a použít originální obal také v případě, že byl odstraněn v rámci běžného nakládání s prodanou věcí. Prosíme, pokud je to možné, o odeslání zboží v originálním obalu, včetně fiskálního paragonu nebo podepsané opravné faktury, avšak absence obalu ani přiložení těchto dokladů a také změny na zboží nemají vliv na realizaci práva na odstoupení od smlouvy.
 4. Vracené zboží společně s prohlášením o odstoupení nebo v termínu uvedeném v bodě 34 je nutné zaslat na adresu Anna Sekuła, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "SEART", Kotlice 103, 26-020 Chmielnik s poznámkou „vrácení“. Uživatel provádí vrácení zboží do obchodu na své náklady, Seart.cz nepřebírá zásilky odeslané na dobírku. Seart.cz provádí vrácení plnění spotřebitele nejpozději ve lhůtě do čtrnácti dní, bankovním převodem na účet uvedený Uživatelem. Seart.cz si vyhrazuje právo na pozastavení vrácení platby do doby obdržení věci nebo do doby obdržení dokladu o jejím odeslání, v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve. Přímé náklady na vrácení zboží hradí Uživatel. Výše těchto nákladů je odhadována maximálně na částku přibližně 3500 kc.
 5. Pokud se strany nedohodly jinak, právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku spotřebitel nemá v následujících případech:

  a) poskytování služeb, pokud podnikatel plně poskytl službu se souhlasem spotřebitele, který byl informován před zahájením plnění, že po poskytnutí služby ze strany podnikatele ztrácí právo na odstoupení od smlouvy;
  b) v níž je předmětem plnění věc neprefabrikovaná, vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
  c) v níž je předmětem plnění věc podléhající rychlé zkáze nebo mající krátký termín spotřeby;
  d) v níž je předmětem plnění věc dodávaná v zabezpečeném obalu, kterou nelze po otevření vrátit s ohledem na ochranu zdraví nebo s ohledem na hygienu, pokud byl obal otevřen po doručení;
  e) v níž jsou předmětem plnění věci, které jsou po doručení - s ohledem na svůj charakter - neoddělitelně spojeny s jinými věcmi;
  f) v níž spotřebitel výslovně žádal, aby k němu podnikatel přijel za účelem provedení urgentní opravy nebo údržby, pokud podnikatel plní dodatečně jiné služby než ty, jejichž plnění spotřebitel žádal, nebo dodává jiné, než náhradní díly nezbytné k provedení opravy nebo údržby, právo na odstoupení od smlouvy má spotřebitel ve vztahu k dodatečným službám nebo věcem;
  g) v níž jsou předmětem plnění zvukové nebo vizuální nahrávky, nebo počítačové programy dodávané v zabezpečeném obalu, pokud byl obal otevřen po doručení;
  h) dodávek digitálního obsahu, který není zaznamenán na pevném nosiči, pokud poskytování plnění začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím termínu na odstoupení od smlouvy a po jeho informování o ztrátě práva na odstoupení od smlouvyze strany podnikatele.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Osobní údaje Uživatele jsou chráněny v souladu s Podmínkami ochrany osobních údajů obchodu Seart.cz
 2. Založení, používání a zrušení účtu Uživatele se řídí pravidly o poskytování elektronických služeb.
 3. Příslušným soudem pro řešení sporů vyplývajících ze služeb poskytovaných elektronickou cestou pro Uživatele, který není spotřebitelem, je místně příslušný soud podle sídla Seart.cz. Tento bod se netýká spotřebitelů. Uživatel může také využít mimosoudní způsoby řešení reklamací (mediace, smírčí soud) a vymáhání nároků. Nezávisle na výše uvedeném se může Uživatel, který je spotřebitelem, obrátit s žádostí o pomoc k městskému (okresnímu) ochránci práv spotřebitelů. Veškeré nezbytné informace v tomto rozsahu lze získat na internetových stránkách Úřadu pro ochranu konkurence a spotřebitelů na adrese: www.uokik.gov.pl.
 4. Změny zavedené do Obchodních podmínek se týkají pouze těch Uživatelů, kteří podají objednávku po nabytí účinnosti změny. Změny podmínek nabývají účinnosti po uplynutí sedmi dní od jejich umístění na internetové stránky Seart.cz. Vůči Uživatelům, kteří podali objednávku před nabytím účinnosti změny, jsou uplatňovány nezměněné podmínky ve znění platném před změnou. Tito Uživatelé však mohou prohlásit, že chtějí, aby vůči nim byly uplatňovány podmínky v novém znění. V takovém případě strany shodně provádějí změny ve vzájemně uzavřené v kupní smlouvě nebo smlouvě o dílo.
 5. V rozsahu, který stávající Obchodní podmínkyneupravují, jsou uplatňovány předpisy polských zákonů, především zákona ze dne 23. dubna 1964 občanský zákoník (souvislý text: zák. z roku 2014, pol. 121), zákona ze dne 24. června 2014 o právech spotřebitele (zák. z roku 2014, pol. 827), zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (souvislý text: zák. z roku 2014, pol. 1182), zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (souvislý text: zák. z roku 2013, pol. 1422).
 6. Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 oznamujeme, že na stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr je k dispozici internetový systém řešení sporů mezi spotřebiteli a prodejci na evropském trhu. Jde o webovou stránku zaměřenou na komplexní služby pro spotřebitele a prodejce usilujících o mimosoudní urovnání sporu ohledně smluvních závazků vyplývajících ze smlouvy o internetovém prodeji nebo ze smlouvy o poskytování služeb.